Styrdokument

Föreningen Uppsalaekonomerna har vissa dokument och handlingar som syftar till att ligga som grund för verksamheten och förtydliga vad vi gör och hur vi gör det. Dessa dokument kallas för styrdokument och nedan finns de fyra huvudsakliga styrdokumenten presenterade.

Föreningen Uppsalaekonomernas Stadgar 

Det mest fundamentala av dessa dokument är våra stadgar. Stadgarna fastslår det mest grundläggande med verksamheten såsom funktionen av föreningsstämman och styrelsen, kårens namn och vilka förtroendeposter som finns.

Stadgarna beslutas om av Föreningsstämman och kan bara ändras om ett ändringsförslag godkänts på två ordinarie föreningsstämmor i följd.

Föreningen Uppsalaekonomernas Reglemente

Kårens reglemente fungerar i mångt och mycket som en förlängning och en specificering av kårens stadgar. Reglementet innehåller mer specifik information om exempelvis hur subventioner sköts, regler för Sommarkursstipendiet, vilka utskott som ska finnas och vad deras respektive syften ska vara.

Reglementet kan ändras genom beslut på ett styrelsemöte.

Föreningen Uppsalaekonomernas Åsiktsprogram

Föreningen Uppsalaekonomernas Åsiktsprogram är föreningens åsikter i utbildningsfrågor. Det är ett levande dokument som revideras varje år. Revidering beslutas av det Strategiska utbildningsrådet, där en stort vikt i bedömningen utgörs av de enkäter som medlemmar svarar på, exempelvis Tycka-till.

Föreningen Uppsalaekonomernas Miljöpolicy

Vi i Uppsalaekonomerna vill ta vårt ansvar när det kommer till miljöfrågan, därför har  styrelsen upprättat en miljöpolicy som ska genomsyra alla projekt inom föreningen. Policyn fungerar som ett verktyg för projektgrupper, förtroendevalda och andra berörda parter för att aktivt minska vår klimpatpåverkan!

Föreningen Uppsalaekonomernas Miljöpolicy kan ändras genom beslut på ett styrelsemöte.

Föreningen Uppsalaekonomernas Policy

Slutligen finns Föreningen Uppsalaekonomernas policy. Policyn bygger på kårens Värdegrund och finns till för att konkretisera hur kåren arbetar för att få alla att känna sig välkomna i organisationen samt för att tydliggöra vad som är beteende som följer värdegrunden samt för att försäkra att beteende som bryter mot detta leder till förutbestämda konsekvenser.

Föreningen Uppsalaekonomernas Policy kan ändras genom beslut på ett styrelsemöte.

Filarea