studentrepresentant

Engagera dig som

Studentrepresentant

Vill du vara med & påverka din utbildning?

Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter som är med och representerar studenternas åsikter vid universitetet. Som studentrepresentant sitter man med i institutionsstyrelsen för de institutionerna vi är kår för, eller i arbetsrupper eller underorgan som arbetar med specifika frågor t ex lika villkor eller social hållbarhet.  

Som studentrepresentant får du vara med och utveckla verksamheten vid Uppsala univeristet, som ger dig kunskaper och erfarenheter inom strategiskt tänkande, projektarbete & verksamhetsutveckling. 

Att vara en studentrepresentant

Som studentrepresentant representerar du Uppsalaekonomerna i olika forum till exempel institutionsstyrelser, arbetsgrupper eller intendenturstyrelsen. I dessa diskuteras & beslutas det om olika frågor som på olika sätt rör studenter. Det kan handla om allt ifrån kurslitteratur till lika villkor & studieplatser. Oavsett uppdrag så är det mycket lärorikt & givande, både för studentrepresentanten själv, & för gruppen som helhet & i förlängningen hela universitetet.

Tidsåtgången ligger i grunden på 10h i månaden men beror delvis på vilken post man sitter på. Vi söker dig som gillar att vara med & påverka, förändra & göra din & andra studenters röst hörda, här premieras intresse av dessa frågor snarare än tidigare erfarenhet. Som studentrepresentant har du möjlighet att få ett intyg på ditt engagemang från Uppsalaekonomerna samt Företagsekonomiska, Nationalekonomiska & Statistiska institutionen. Det kommer även finnas möjlighet att ta på sig fler arbetsuppgifter & engagera sig mer. Det är utbildningsutskottet som har ansvar över studentrepresentanterna & sammankallar varje månad till stormöte.

För samtliga centrala studentrepresentantuppdrag (fakultetsnivå & över) kan du få premiering när du ansöker om utbyte via Enheten för internationell mobilitet. Du hittar en lista på vilka samtliga dessa uppdrag nedan:

Institutionsstyrelse – Företagsekonomi/Nationalekonomi/Statistik

Som studentrepresentant för någon av våra tre institutioner sitter du i institutionsstyrelsen för den institution som du är representant för. Institutionsstyrelsen har möten ungefär en gång i månaden & är max två timmar långa. Dessa möten kräver ungefär en 30-60 minuters förberedelse eftersom man behöver sätta sig in i eventuellt material som ska diskuteras och/eller beslutas om.

Akademiska senaten

Som studentrepresentant för Akademiska Senaten representerar du föreningen i detta forum som är ett rådgivande organ till rektor. Akademiska senaten sammanträder två gånger per termin har ingen beslutsrätt i sig men fungerar framförallt som ett diskussionsforum för hela universitetet som kan ge åsikter i tunga frågor för universitetet.

Studentstudiebevakare

Som studentstudiebevakare representerar du Uppsalaekonomerna i forum som rör arbetsmiljö, lika villkor & studenthälsa till exempel i intendenturstyrelsen & arbetsmiljögrupper.

Kursambassadör

Utöver de studentrepresentanter som vi tillsätter så rekryterar vi kursambassadörer till programråden både på grund & avancerad nivå. Kursambassadörens roll är att föra studenternas röst på respektive kurs, detta sker framförallt genom att delta på programrådsmöte & förberedelser vid slutet av terminen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet så länge du är intresserad av dessa frågor.

Studiebevakning via våra studieråd

Inom Uppsalaekonomerna finns det tre olika studieråd som samlar alla engagerade som sysslar med studiebevakning i kåren på ett eller annat sätt: Strategiska utbildningsrådet (STRUT), samt Studiesociala rådet (STRÅ).

 Dessa kan du läsa mer om nedan här:

Strategiska Utbildningsrådet (STRUT)

Strategiska utbildningsrådet är föreningens rådgivande organ till styrelsen i utbildningsfrågor. Strategiska utbildningsrådet består av Vice ordförande med Utbildningsansvar, Styrelseledamot med Utbildningsansvar, Ordförande, samt vice och ordförande i Utbildningsutskottet. STRUT är dels ett forum för informationsutbyte mellan dess ledamöter, samt ett förum för att  arbeta med föreningens strategiska utbildningsbevakning gneom att bedriva utredningar.

STRÅ

STRÅ- som är förkortning på Studiesociala rådet är ett forum som behandlar studiesociala fårgor vid föreningen Uppsalaekonomerna och Uppsala universitet. STRÅ behandlar frågor som arbetsmiljö, lika villkor, och studenthälsa. STRÅ består av Vice ordförande med Utbildningsansvar, studentrepresentanter från institutionsstyrelserna, studentrepresentanterna från samverkansgruppen för lika villkor och psykiska ohälsa, samt vice och ordförande i utbildningsutskottet och idrottsutskottet. 

Har du några funderingar?

Är du intresserad av att vara engagera dig som studentrepresentant eller i något av Uppsalaekonomernas studieråd så hittar du lediga uppdrag här eller så kan du kontakta utbildningsutskottet om du har några frågor.