vårt utbildningsarbete

Uppsalaekonomernas arbete för din utbildning

Uppsalaekonomernas utbildningsarbete kan delas in i tre områden: studentärenden, studiebevakning & påverkansarbete. Nedan kommer mer information inom respektive område:

Studentärenden

Studentärenden är fall där enskilda studenter behöver hjälp i olika frågor. Vi hjälper studenter med ärenden som rör studier, som kan innefatta frågor om social eller fysisk arbetsmiljö till bedömning av tentor, eller trakasserier och mobbning. 

 

Har du en fråga eller vill ha hjälp med något? 

Kontakta då utbildningsutskottet på utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com – vi kan hjälpa till med det mesta & i annat fall hjälpa dig att hitta rätt.

Studiebevakning

 Studiebevakning innebär att aktivt arbeta med att utveckla den utbildningen som ges vid de ekonomirelaterade institutionerna. 

Inom Uppsalaekonomerna är det Vice ordförande med utbildningsansvar tillsammans med Utbildningsutskottet som är ansvariga för studiebevakningen. Utbildningsutskottet arbetar med studiebevakning på institutionsnivå medan vice ordförande med utbildningsansvar arbetar på fakultets-, områdes- & central nivå. Strategiska utbildningsrådet arbetar med att strategiskt utveckla studiebevakningen (läs mer om detta längre ner på sidan).

Påverkansarbete

Påverkansarbete sker med hjälp av studentrepresentanter. Vi har studentrepresentanter verksamma inom institutionsstyrelserna som vi är kår för, fakultetsnämnden, områdesnämnden, samt olika arbets- & samverkansgrupper. Deras uppgift är att framföra studenternas åsikter gentimot univeristet.  

Uppsalaekonomerna sitter även med i organisationen UUFS-Uppsala universitets förenade studentkårer tillsammans med de andra 6 kårerna vid Uppsala universitet & driver gemensamma gränsöverskridande frågor som rör alla studenter vid Uppsala universitet.

Stödfunktioner

Diskriminering, trakasserier & sexuella trakasserier

Om du känner dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier erbjuder universitet hjälp & stöd. Det finns mer information om vad som kategoriseras som diskriminering & trakasserier på universitetets hemsida här 

Råd från universitetet om du har blivit utsatt för kränkande handlingar:

  • Säg ifrån. Om det är möjligt, konfrontera personen. Om det är svårt att säga ifrån muntligt, skriv ett brev eller visa på annat sätt att du ogillar personens beteende.
  • Du har rätt att söka råd, stöd & information utan att uppge ditt namn.
  • Berätta för någon på institutionen/inom programmet som kan leda dig till ansvarig funktion (prefekt).
  • Du kan också ta kontakt med student- & doktorandombuden.
  • Anteckna tid & plats, vad som hände, vad som sades & hur du reagerade. Detta kan utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning.
  • Delta i den utrednings- & åtgärdsprocess som eventuellt initieras & ta emot de stödinsatser som erbjuds dig.

Alla diskriminering- & trakasseriärenden hanteras enligt Uppsala universitets riktlinjer i enlighet med diskrimineringslagen.

Funktionsvariation

Om du har en funktionsvariation som utgör ett hinder för dina studier kan du få stöd under din studietid på universitetet. Uppsala universitet har fyra samordnare som arbetar med särskilt pedagogiskt stöd. Om du vill ansöka om särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att vara ute i god tid samt ha ett intyg utfärdat av läkare, logoped eller liknande.

Läs mer om processen att söka stöd och vad som räknas som varaktiga funktionsvariationer

Stöd för alla

Uppsala universitet erbjuder även olika typer av stöd för alla som studerar vid universitetet. Det finns bland annat talsyntesprogram, rättstavningsprogram & hörslingor.
Alla studenter har även möjlighet att ta hjälp av Språkverkstaden som erbjuder vägledning i skriftlig & muntlig framställning. Hos Språkverkstaden arbetar flera olika handledare som kan ge dig tips & råd samt handleda dig i både svenska & engelska. Språkverkstaden anordnar även kurser i bland annat akademiskt skrivande & workshops i studieteknik.

Läs mer om dina rättigheter -här-.

Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com.

Rättigheter
Studieråd

Undrar du något eller har du ett utbildningsrelaterat problem?

Skriv om vilka typer av problem som en student kan tänkas ha relaterat till sin utbildning och att alla utbildningseraletade frågor skickas till en specifik mejl. Denna mejl länkas på knappen nedan:

Strategiska utbildningsrådet

Strategiska utbildningsrådet är föreningens rådgivande organ till styrelsen i utbildningsfrågor. Strategiska utbildningsrådet består av Vice ordförande med Utbildningsansvar, Styrelseledamot med Utbildningsansvar, Ordförande, samt vice och ordförande i Utbildningsutskottet. STRUT är dels ett forum för informationsutbyte mellan dess ledamöter, samt ett förum för att  arbeta med föreningens strategiska utbildningsbevakning gneom att bedriva utredningar

Ekonomiska medel

Strategiska utbildningsrådet har varje verksamhetsår en av styrelsen beslutad summa till sin förfogenhet att använda för att arbeta mot att främja de ändamål som är uppsatta för STRUT. Dessa ändamål inkluderar att utveckla & komplettera ekonomutbildningen & dessa medel kan därför användas bland annat till att sponsra utbildning kompletterande projekt arrangerade av studenter.

Ska du arrangera ett projekt & vill ha hjälp med finansiering eller har du några andra frågor? Hör av dig till vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Åsiktsprogram

STRÅ

STRÅ- som är förkortning på Studiesociala rådet är ett forum som behandlar studiesociala fårgor vid föreningen Uppsalaekonomerna och Uppsala universitet. STRÅ behandlar frågor som arbetsmiljö, lika villkor, och studenthälsa. STRÅ består av Vice ordförande med Utbildningsansvar, studentrepresentanter från institutionsstyrelserna, studentrepresentanterna från samverkansgruppen för lika villkor och psykiska ohälsa, samt vice och ordförande i utbildningsutskottet och idrottsutskottet. 

Vanliga frågor

Frågor kring din hälsa

Jag är väldigt stressad över plugget och har ångest inför tentan, kan jag få någon hjälp?
Studenthälsan hjälper studenter som har tentaångest, stress, sömnsvårigheter och andra studierelaterade problem. Där finns psykolog, läkare och företagssjuksköterska.

sh.uu.se finns mer information. Tidsbokning görs genom 018 471 69 10.

Frågor kring administration & information

Jag ska ansöka till en kurs inför nästa termin men kan inte hitta någon kursplan, borde inte det finnas?
Kursplan ska finnas i god tid för sista ansökningsdatum.

Kursen börjar om tre veckor och det finns inget schema för kursen än, när borde jag kunna få ett schema?
Senast fem veckor före kursstart ska ett översiktligt schema finnas med datum för obligatorisk undervisning, examinerande moment och omtentamen samt en förteckning över den huvudsakliga litteraturen. Senast en vecka före kursstart ska ett definitivt schema meddelas.

Läraren vill inte lämna ut några gamla tentor, vad kan jag göra för att få tag i dem?
Gamla skrivningar, tentamensfrågor och tentamenssvar är normalt allmänna handlingar och kan begäras ut av alla svenska medborgare (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1, 6-7 §).

Jag har mailat läraren flera gånger utan att få något svar, vad kan jag göra?
Enligt Förvaltningslag 4 § ska myndighetspersonal (lärare bland annat) besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. Påtala detta för läraren och om du fortfarande inte får svar testa att besöka kontoret eller kontakta din studentkår.

Frågor relaterade till dig som behöver särskilt stöd

Jag har dyslexi, vad kan jag få för stöd?
Studenter som behöver särskilt stöd kan vända sig till den centrala samordnaren för att få det stöd som behövs. Kontakta samordnare@uadm.uu.se för mer information. Se till att ha ett läkarintyg för att kunna få hjälp. Här kan du läsa mer om universitetets stödfunktioner.

Frågor relaterade till examination

Det går inte att hitta några betygskriterier för tentan, hur ska jag veta vad läraren bedömer utifrån?
Kriterierna för examination ska vara tydliga och ska tillkännages för studenterna. Dessutom ska samma kriterier gälla för såväl ordinarie examination som omtentamen.

Min omtenta i förra kursen ligger på samma dag som ordinarie tenta i den kursen jag läser nu vilket gör det svår att plugga till båda. Är det okej?
En omtenta inom en termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum och även på annat datum än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen.

Läraren säger att min tenta har försvunnit och att jag nu måste vänta till nästa ordinarie tillfälle för att skriva den igen, vad kan jag göra?
Om din tenta har förvunnit och det beror på universitetet ska du utan uppskov ges möjlighet att skriva en ny tenta.

Jag har fått underkänt på tre tentor i rad och nu säger läraren att jag inte får skriva fler tentor, vad har jag för rättigheter?
Universitetets riktlinjer för studenternas arbetsvillkor säger att rätten att delta vid tentamen för att uppnå godkänt betyg endast kan begränsas med stöd i beslut av rektor och då till minst fem tentamensmöjligheter.

Läraren vill inte motivera var jag fick det betyg jag fick, får hen göra så?
Enligt universitetets riktlinjer för studenters arbetsvillkor ska du efter varje betygssättning ha möjligheten att av examinator få förklaring till betygssättningen.

Jag anser att jag blivit felaktigt bedömd och fått fel betyg, kan jag överklaga betyget?
Ett betyg går inte att överklaga men det går begära att få betyget omprövat av examinatorn. ”Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.”

Frågor relaterade till antagning vid universitetet

Jag har hamnat på reservplats på det biämne jag sökt inom ekonomie kandidat programmet, har jag inte förtur när jag söker via programmet?
Söker du valbara kurser har du ingen garanti för antagning och i vissa fall kan det till och med vara bättre att söka kursen som fristående. Detta är på grund av att universitetet på A-kurser endast kan ge 1/3 av platserna till ”alternativa urval” och resten av antagnigen måste enligt lag ske genom gymnasiebetyg eller högskoleprov.

Övriga frågor

Jag är doktorand och har fått problem, kan jag vända mig till er?
Alla ärenden som rör doktorander hanteras av doktorandnämnden och student- och doktorandombudet som finansieras gemensamt av samtliga kårer. Läs mer på Doktorandnämndens hemsida.

Hur ändrar jag min folkbokföring när jag flyttar till mitt nya studentrum?
Många rättigheter och skyldigheter i samhället (exempelvis bostadsbidrag eller vart du röstar) är beroende av var en är folkbokförd. Därför ska du som flyttar alltid göra en flyttanmälan till Skatteverket. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt. Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats.

Jag ska ha en föreläsning/tenta på ett ställe jag aldrig varit på – hur hittar jag dit?
Universitetet har en karttjänst för alla sina byggnader som du kan hitta här!

Var ska du vända dig om din fråga inte är besvarad här?

Då kan du kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com med din fråga.