Brev från rektor

In English below

Till studenterna

Det har snart gått ett år sedan regeringen meddelade att all undervisning på universitet och högskolor skulle övergå till distansundervisning. Vi vill börja med att säga tack studenter! Ni har ställt upp, ställt om och solidariskt tagit ansvar och anpassat er till en ny situation.

För första gången på ett år har vi nu kontaktats av smittskyddet eftersom de nu ser att smittspridningen ökar bland studenter. Smittan sprids i grupper som sitter tätt tillsammans och pluggar. Avstånden hålls inte och det blir för trångt.  Vi känner nog alla av att när tiden går är det lätt att vi tröttnar och ibland struntar i rekommendationerna.

Vi vill med detta mejl påminna och vädja till er alla att fortsätta följa rekommendationerna ännu en tid i väntan på att vaccinationsprogrammet genomförts. Antalet smittade ökar liksom allvarligt sjuka i Covid-19 på sjukhuset.  Covid-19 är en allvarlig sjukdom och drabbar olika, både bland unga och äldre.

  • Plugga hemifrån om du har möjlighet. Om du behöver vara på campus är våra lokaler stora och medger tillräckliga avstånd.
  • I Uppsala rekommenderas, utöver de nationella råden, munskydd i kollektivtrafik hela dygnet samt när det inte är möjligt att hålla avstånd.
  • Både Region Uppsala och Region Gotland har meddelat att det finns många tider för testning. Glöm inte att fylla i självrapporteringsblanketten om du smittats, det är viktigt för smittspårningen och hjälper till att skydda andra.

Ännu en gång tack för de insatser ni har gjort och fortsätt håll i och håll ut!

Vänliga hälsningar

Anders Hagfeldt, rektor
Coco Norén, prorektor

To our students

It is now nearly a year since the government announced that all teaching at universities and other higher education institutions would switch to distance education. We would like to start by saying thank you, students! You have answered the call, adjusted your lives, taken collective responsibility, and adapted to a new situation.

For the first time for a year, we have been contacted by the infection control authorities because they are now seeing increased transmission among students. The infection is spreading among groups sitting close together to study. Distance is not being kept and it is getting too crowded. We are probably all aware how easy it is, as time goes on, to feel tired of the recommendations and sometimes not want to bother about them.

In this email, we would like to remind you and appeal to you all to carry on following the recommendations a bit longer until the vaccination programme has been successfully carried out. The number of people infected is increasing, as is the number of seriously ill COVID-19 patients in hospital. COVID-19 is a serious disease that affects different people in different ways, whether they are young or old.

  • Study at home if you can. If you need to be on campus, our premises are spacious and allow plenty of distance.
  • Over and above the national advice, in Uppsala face masks are recommended on public transport at all times and in situations where it is impossible to keep your distance.
  • Both Region Uppsala and Region Gotland have announced they have many times available for testing. If you have contracted COVID-19, don’t forget to fill in the self-reporting form, it’s important for contact tracing and helps to protect other people.

Once again, thank you for the efforts you have made and please keep going and stay strong.

Best regards,

Anders Hagfeldt, Vice-Chancellor
Coco Norén, Deputy Vice-Chancellor