Carolina Rediviva

Studieråd

Inom Uppsalaekonomerna finns det tre olika studieråd som samlar alla engagerade som sysslar med studiebevakning i kåren på ett eller annat sätt: Strategiska utbildningsrådet (STRUT), Bachelors Educational Committee (BEC) och Masters Educational Committee (MEC).

Strategiska utbildningsrådet

Strategiska utbildningsrådet (STRUT) är organisatoriskt högst av de tre studieråden. I STRUT samlas samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter till de institutionsstyrelser och i fakultetsnämnden som Uppsalaekonomerna tillsätter, två studentstudiebevakare och en represesentant från de föreningar som slutit avtal med Uppsalaekonomerna om medlemskap i STRUT (i dagsläget Föreningen Samhällsvetarna Uppsala och Uppsala Politiciesstuderande). Ordförande för STRUT är föreningens vice ordförande med utbildningsansvar.

Strategiska utbildningsrådets syfte är att fungera som en informationsutbyteskanal för studentrepresentanterna där de kan informera och diskutera om vad som tagits upp inom deras respektive styrelser och råd. Utbildningsrådet har även till uppgift att tillsätta studentrepresentanter till olika lokala och centrala organ vid Uppsala universitet. STRUT förfogar även över ekonomiska medel som kan användas till utbildningsfrämjande ändamål.

Åsiktsprogram

En av Strategiska utbildningsrådets främsta uppgifter är att besluta om och revidera föreningens åsiktsprogram. Åsiktsprogrammet utgör grunden för föreningens påverkansarbete i alla frågor som rör utbildningen och utbildningsrelaterade frågor.

Ni kan läsa Uppsalaekonomernas Åsiktsprogram här!

Ekonomiska medel

Strategiska utbildningsrådet har varje verksamhetsår en av styrelsen beslutad summa till sin förfogenhet att använda för att arbeta mot att främja de ändamål som är uppsatta för STRUT. Dessa ändamål inkluderar att utveckla och komplettera ekonomiutbildningen och dessa medel kan därför användas bland annat till att sponsra utbildningskompletterande projekt arrangerade av studenter.

Ska du arrangera ett projekt och vill ha hjälp med finansiering eller har du några andra frågor? Hör av dig till vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com.

Bachelors Educational Committee

Bachelors Educational Committee (BEC) är Uppsalaekonomernas organ för åsiktsinhämtning och kommunikation kring frågor rörande studiebevakning bland kurserna på grundnivå på de institutioner där kåren ämnar bedriva studiebevakning. Utöver detta fungerar även BEC som ett forum där studentambassadörerna kan diskutera lösningar och förbättringsförslag för utbildningen på grundnivå. BEC fungerar även som en kommunikationskanal till det Strategiska utbildningsrådet.

I BEC sitter studentambassadörer. Dessa är representanter från de olika kurserna på ekonomprogrammet vid Uppsala universitet. Varje kurs har minst en studentambassadör som representerar dem i BEC.

Masters Educational Committee

Masters Educational Committee (MEC) är Uppsalaekonomernas organ för åsiktsinhämtning och kommunikation kring frågor rörande studiebevakning bland kurserna på avancerad nivå på de institutioner där kåren ämnar bedriva studiebevakning. Utöver detta fungerar även MEC som ett forum där studentambassadörerna kan diskutera lösningar och förbättringsförslag för utbildningen på grundnivå. MEC fungerar även som en kommunikationskanal till det Strategiska utbildningsrådet.

I MEC sitter studentambassadörer. Dessa är representanter från de olika kurserna på masterprogrammet i ekonomirelaterade ämnen vid Uppsala universitet. Varje kurs har minst en studentambassadör som representerar dem i MEC.

Om du är intresserad av att engagera dig i något av Uppsalaekonomernas studieråd kan du kika efter lediga uppdrag här eller så kan du kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com med eventuella frågor!