Universitetshuset

Lediga uppdrag

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter till lokala och centrala organ och arbetsgrupper vid universitetet. Dessa organ och grupper har en otroligt stor variation när det kommer till syfte och mötesfrekvens – det kan handla om att sitta med i en temporär referensgrupp för framtagandet av ett system för digitala tentor eller att representera studenterna i en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd.

Oavsett uppdrag är att delta i någon av dessa organ ofta mycket lärorikt och givande, både för studentrepresentanten själv, och för gruppen som helhet och i förlängningen hela universitetet.

Nedan är en lista på centrala och lokala studentrepresentantuppdrag där du kan hitta beskrivning av vad uppdraget innebär, mötesfrekvens och hur lång tid uppdraget sträcker sig över.

Premiering vid utbytesansökan

För samtliga centrala studentrepresentantuppdrag (fakultetsnivå och över) kan du få premiering när du ansöker om utbyte via Internationella kansliet. Du hittar en lista på vilka samtliga dessa uppdrag är här.

Tillsättningsperiod 8/9 – 15/9 HT19

Tryck här för att komma direkt till ansökan.

Just nu söker vi dessa poster:

– Företagsekonomiska institutionsstyrelsen
– Nationalekonomiska institutionsstyrelsen
– Statistiska institutionsstyrelsen
– Studiebevakare med studiesocialt ansvar
– Kursambassadör Statistik A
– Kursambassadör Statistik B
– Kursambassadör Statistik C
– Kursambassadör Företagsekonomi A
– Kursambassadör Företagsekonomi B
– Kursambassadör Företagsekonomi C
– Kursambassadör Nationalekonomi A
– Kursambassadör Nationalekonomi B
– Kursambassadör Nationalekonomi C
– Kursambassadör Statistik Master

Kursambassadör (kanditatnivå)

Kursambassadören är studenternas röst på varje kurs och är en del av Uppsalaekonomernas Utbildningsutskott som sammanträder på stormöten ca 5 gånger per termin. I rollen som kursambassadör ingår dels kontakt med huvudlärare, hantering av studentärenden, projektledning inom utskottet och påverkansarbete. Allt för att förbättra utbildningen på universitetet.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet så länge du är intresserad av dessa frågor.

Längd på uppdraget

Uppdraget gäller från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen. Arbetstid ca 2h i veckan

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Kursambassadör (masternivå)

Kursambassadören är studenternas röst på varje kurs och är en del av Uppsalaekonomernas Utbildningsutskott som sammanträder på stormöten ca 5 gånger per termin. I rollen som kursambassadör ingår dels kontakt med huvudlärare, hantering av studentärenden, projektledning inom utskottet och påverkansarbete. Allt för att förbättra utbildningen på universitetet.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet så länge du är intresserad av dessa frågor.

Längd på uppdraget

Uppdraget gäller från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen. Arbetstid ca 2h i veckan.

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Studentrepresentant Företagsekonomiska institutionsstyrelsen

Studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen deltar i styrelsens möten cirka en gång per månad och verkar för att ge studenternas åsikter kring aktuella frågor. Institutionsstyrelsen beslutar om allt möjligt som rör både utbildningen och administrationen på institutionen som verksamhetsplan, budgetar och anställningar.

Studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen är även ledamöter i Uppsalaekonomernas Strategiska Utbildningsråd. Det Strategiska Utbildningsrådet sammanträder cirka en gång i månaden och är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor och arbetar aktivt med att driva frågor mot både institutioner och universitetet som helhet. Utbildningsrådet skriver även Uppsalaekonomernas åsiktsprogram i studiefrågor vilket utgör grunden för kårens påverkansarbete.

Vi söker dig som gillar att vara med och påverka, förändra och göra din och andra studenters röst hörda, och intresse av dessa frågor är viktigare än tidigare erfarenhet. Som studentrepresentant har du möjlighet att få ett intyg på ditt engagemang från Uppsalaekonomerna och Företagsekonomiska institutionen.

Mötesfrekvens
Ett möte med institutionsstyrelsen per månad samt fyra till fem möten med Strategiska utbildningsrådet per termin.

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

 

Studentrepresentant Nationalekonomiska institutionsstyrelsen

Studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen deltar i styrelsens möten cirka en gång per månad och verkar för att ge studenternas åsikter kring aktuella frågor. Institutionsstyrelsen beslutar om allt möjligt som rör både utbildningen och administrationen på institutionen som verksamhetsplan, budgetar och anställningar.

Studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen är även ledamöter i Uppsalaekonomernas Strategiska Utbildningsråd. Det Strategiska Utbildningsrådet sammanträder cirka en gång i månaden och är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor och arbetar aktivt med att driva frågor mot både institutioner och universitetet som helhet. Utbildningsrådet skriver även Uppsalaekonomernas åsiktsprogram i studiefrågor vilket utgör grunden för kårens påverkansarbete.

Vi söker dig som gillar att vara med och påverka, förändra och göra din och andra studenters röst hörda, och intresse av dessa frågor är viktigare än tidigare erfarenhet. Som studentrepresentant har du möjlighet att få ett intyg på ditt engagemang från Uppsalaekonomerna och Nationalekonomiska institutionen.

Mötesfrekvens
Ett möte med institutionsstyrelsen per månad samt fyra till fem möten med Strategiska utbildningsrådet per termin.

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Studentrepresentant Statistiska institutionsstyrelsen

Studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen deltar i styrelsens möten cirka en gång per månad och verkar för att ge studenternas åsikter kring aktuella frågor. Institutionsstyrelsen beslutar om allt möjligt som rör både utbildningen och administrationen på institutionen som verksamhetsplan, budgetar och anställningar.

Studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen är även ledamöter i Uppsalaekonomernas Strategiska Utbildningsråd. Det Strategiska Utbildningsrådet sammanträder cirka en gång i månaden och är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor och arbetar aktivt med att driva frågor mot både institutioner och universitetet som helhet. Utbildningsrådet skriver även Uppsalaekonomernas åsiktsprogram i studiefrågor vilket utgör grunden för kårens påverkansarbete.

Vi söker dig som gillar att vara med och påverka, förändra och göra din och andra studenters röst hörda, och intresse av dessa frågor är viktigare än tidigare erfarenhet. Som studentrepresentant har du möjlighet att få ett intyg på ditt engagemang från Uppsalaekonomerna och Nationalekonomiska institutionen.

Mötesfrekvens
Ett möte med institutionsstyrelsen per månad samt fyra till fem möten med Strategiska utbildningsrådet per termin.

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Studentstudiebevakare (Studiesocialt ansvar)

Studentstudiebevakare deltar i Uppsalaekonomernas Strategiska Utbildningsråd (STRUT) som ordinarie medlem. STRUT sammanträder cirka en gång i månaden och är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor och arbetar aktivt med att driva frågor mot både institutioner och universitetet som helhet.

Utöver deltagande i STRUT ansvarar även studiebevakaren med studiesocialt ansvar för frågor som rör arbetsmiljö och psykisk ohälsa bland studenter och sitter med i studenthälsans referensgrupp samt institutionernas arbetsmiljögrupper. Vi söker dig som gillar att vara med att påverka, att göra din och andras röster hörda och som bryr dig om dessa frågor. Du behöver ingen tidigare erfarenhet.

Som studentstudiebevakare räknas du som aktiv inom Uppsalaekonomerna och blir därmed inbjuden till de tackevent som anordnas.

Mötesfrekvens

  • Strategiska utbildningsrådet (4-5 möten per termin)
  • Intendenturstyrelsen (2 möten per termin)

Ev.

  • Nationalekonomiska institutionens arbetsmiljögrupp (1 möte per termin)
  • Företagsekonomiska institutionens kommitté för arbetsmiljö och lika villkor (3 möten per termin)

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen.

Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande

Studentportalen står i kontakt med universitetets centrala datasystem och kan på så sätt erbjuda en mängd olika tjänster och funktioner som underlättar studieadministrativt arbete – både för studenter och anställda. IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Lärande och utbildning är Studentportalen, lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, praktiksystemet VFU-portalen, textmatchningssystemet Urkund och strömmande media via UR Access.

Mötesfrekvens
Två-tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Akademiska Senaten

Akademiska senaten är ett rådgivande organ till rektor som samlar student- och lärarrepresentanter för att rektor ska kunna lyfta frågor och få åsikter direkt från verksamheten. Senaten har ingen beslutanderätt men har möjlighet att ha åsikter som väger tungt rörande frågor som berör hela universitetet.

Mötesfrekvens
Två möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet är ett rådgivande organ till rektor och ett stöd i beredningen av universitetsgemensamma hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsrådet arbetar bl.a. med att följa internationella och nationella utvecklingen av relevans för verksamhet inom hållbar utveckling, att koordinera och utveckla universitetets gemensamma och strategiska arbete inom hållbar utveckling, att arbeta med remisser inom hållbarhetsområdet och ansvara för framtagande och revidering av program och handlingsplan för hållbar utveckling.

Mötesfrekvens
Två-tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Kursklassificeringsgruppen

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen.

Mötesfrekvens
Två-tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Kvalitetsrådet

Kvalitetskommitténs huvuduppgift är att vara styrgrupp till enheten för kvalitet och utvärdering i frågor rörande det långsiktiga arbetet med kvalitetsutveckling, kvalitetsbedömningar och utvärderingar.

Mötesfrekvens
Två-tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Referensgrupp för Enheten för studenthälsa

Gruppen träffas ca 2 gånger per termin och arbetar med förebyggande hälsovård för studenter. Referensgruppen ger studenter möjlighet att ge synpunkter på hur Studenthälsan arbetar med studenternas hälsa.

Mötesfrekvens
Två möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Rådet för lika villkor

Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i frågor rörande det långsiktiga arbetet med lika villkor inom forskning, utbildning och samverkan. Rådet ska bidra till att det övergripande arbetet för lika villkor utgår från verksamhetens behov och resurser.

Mötesfrekvens
Två-tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett rådgivande organ till universitets ledningsråd i samverkan- och näringslivsfrågor. Universitetet är aktivt i många olika typer av samverkan med näringslivet och får ofta förfrågningar om nya samarbeten. Som studentrepresentant deltar du i rådet för att ge studenternas perspektiv på nuvarande och nya potentiella samarbeten.

Mötesfrekvens
Tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid.

Mötesfrekvens
Tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Styrgrupp samt Beredande samverkansgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor

Arbetet med universitetets IT övergripande IT hanteras dels i denna styrgrupp och denna beredande samverkansgrupp. I respektive grupp ingår personal från olika delar av universitetet samt en studentrepresentant.

Mötesfrekvens
Styrgrupp: Tre till fyra möten per termin
Beredande samverkansgrupp: Tre till fyra möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen, terminen ut och eventuellt längre

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Stipendienämnden

Förknippat med Uppsala universitet finns det ett stort antal olika stiftelser där ändamålet är att den disponibla avkastningen från dessa stiftelser ska användas till stipendier eller forskningsbidrag till studenter, doktorander och forskare. Beslut om dessa stipendier fattas av rektor men bereds av en nämnd där det bland annat ingår studentrepresentanter. Nämndens uppgift är att granska ansökningar om stipendier och upprätta förslag på vilka som bör tilldelas medel.

Mötesfrekvens
Ett möte per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

U4 Studentkoordinator

U4 är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet – Uppsala universitet, University of Göttingen, Ghent University och University of Groningen – som sammanträder en gång per termin. I samband med att de fyra universiteten träffas möts även studentrepresentanter från respektive universitet.

Som studentkoordinator för U4 är uppdragen att vara med och organisera detta möte mellan studentrepresentanterna samt ha kontakt med studentkoordinatorerna från de andra universiteten. Mötena brukar pågå under tre till fyra dagar och värduniversitetet står för kostnaderna för mat och andra aktiviteter.

Uppdraget innebär också att delta i det årliga rektorsmötet som hålls vid ett av de fyra universiteten och som varar i en till två dagar.

Mötesfrekvens
Två till tre skype-möten per termin med de andra studentkoordinatorerna.

Längd på uppdraget
Från 1:a januari och ett år framåt.

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Ansökan

Om du är intresserad av något av dessa uppdrag kan du fylla i formuläret nedan för att skicka in en ansökan.

  • Varför söker du detta uppdrag?
  • Har du någon tidigare erfarenhet relevant för detta uppdrag?