Universitetshuset

Engagera dig som studentrepresentant

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter till lokala och centrala organ och arbetsgrupper vid universitetet. Dessa organ och grupper har en otroligt stor variation när det kommer till syfte och mötesfrekvens – det kan handla om att sitta med i en temporär referensgrupp för framtagandet av ett system för digitala tentor eller att representera studenterna i en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd.

Oavsett uppdrag är att delta i någon av dessa organ ofta mycket lärorikt och givande, både för studentrepresentanten själv, och för gruppen som helhet och i förlängningen hela universitetet.

Nedan är en lista på centrala och lokala studentrepresentantuppdrag där du kan hitta beskrivning av vad uppdraget innebär, mötesfrekvens och hur lång tid uppdraget sträcker sig över.

Gemensam postbeskrivning för studentrepresentanter

Som studentrepresentant representerar du Uppsalaekonomerna i olika forum till exempel institutionsstyrelser, arbetsgrupper eller intendenturstyrelsen. I dessa diskuteras och/eller beslutas om olika frågor som på olika sätt rör studenter. Det kan handla om allt ifrån kurslitteratur till lika villkor och studieplatser. Tidsåtgången ligger i grunden på 10h i månaden men beror delvis på vilken post man sitter på. Vi söker dig som gillar att vara med och påverka, förändra och göra din och andra studenters röst hörda, och intresse av dessa frågor är viktigare än tidigare erfarenhet. Som studentrepresentant har du möjlighet att få ett intyg på ditt engagemang från Uppsalaekonomerna och Företagsekonomiska institutionen. Det kommer även finnas möjlighet att ta på sig fler arbetsuppgifter och engagera sig mer. Det är utbildningsutskottet som har ansvar över studentrepresentanterna och sammankallar varje månad till stormöte. 

Premiering vid utbytesansökan

För samtliga centrala studentrepresentantuppdrag (fakultetsnivå och över) kan du få premiering när du ansöker om utbyte via Enheten för internationell mobilitet. Du hittar en lista på vilka samtliga dessa uppdrag är här.

Institutionsstyrelse – Företagsekonomi, Nationalekonomi, Statistik

Som studentrepresentant för någon av våra tre institutioner sitter du i institutionsstyrelsen för den institution som du är representant för. Institutionsstyrelsen har möten ungefär en gång i månaden och är max två timmar långa. Dessa möten kräver ungefär en 30-60 minuters förberedelse eftersom man behöver sätta sig in i eventuellt material som ska diskuteras och/eller beslutas om.

Akademiska senaten

Som studentrepresentant för Akademiska Senaten representerar du föreningen i detta forum som är ett rådgivande organ till rektor. Akademiska senaten sammanträder två gånger per termin har ingen beslutsrätt i sig men fungerar framförallt som ett diskussionsforum för hela universitetet som kan ge åsikter i tunga frågor för universitetet.

Studentstudiebevakare

Som studentstudiebevakare representerar du Uppsalaekonomerna i forum som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa till exempel i intendenturstyrelsen och arbetsmiljögrupper.

———————————————————————-

Kursambassadör

Utöver de studentrepresentanter som vi tillsätter så rekryterar vi kursambassadörer till programråden både på grund och avancerad nivå . Kursambassadörens roll är att föra studenternas röst på respektive kurs, detta sker framförallt genom att delta på programrådsmöte och förberedelser vid slutet av terminen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet så länge du är intresserad av dessa frågor.

Längd på uppdraget

Uppdraget gäller från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen. Arbetstiden kommer i första hand ligga på en kortare utbilldning och därefter förberedelser inför programrådsmötet + utvärderning. (totalt ca 8h för hela uppdraget)

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta utbildningsutskottet på ord.utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com eller vice.utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com