Reseberättelse från Reversen #6 2016

Sommarkursstipendie

Många universitet i Europa och resten av världen erbjuder ett brett utbud av kurser och studier under sommaren, oftast mot en avgift. Att plugga under sommaren är ett utmärkt alternativ till att sommarjobba och man vill läsa en kurs som inte finns i Uppsala. Dessutom är det också ett unikt tillfälle att skaffa sig internationell erfarenhet och kontakter från världens hörn. Kurserna kan man oftast tillgodoräkna sig i sin examen och på köpet får man fina minnen och en lärorik tid!

Sedan 2014 så delar Uppsalaekonomerna varje år ut ett stipendium till en student för att underlätta att kunna läsa en sommarkurs vid ett utländskt universitet. Du som studerar väljer själv vad du vill studera och var, men universitetet bör vara prestigefyllt och av hög internationell standard. Tidigare stipendiater har åkt till Berkeley i Kalifornien och London School of Economics i London. År 2016 tilldelades stipendiet Ibrahim Makdessi, läs hans berättelse från i somras i Reversen nummer 6 2016 eller på länken här.

2017 tilldelades Sommarkursstipendiet till Johanna Mårtensson som även hon valde att åka till London School of Economics i London. Nedan berättar hon lite om varför hon sökte och hur hennes sommar var.

Jag sökte sommarkursstipendiet dels för att få ett miljöombyte och dels för att fylla en del luckor som jag uppfattade fanns efter min kandidatuppsats. På LSE läste jag kursen International Political Economy på 7,5 ECTS – en kurs pånågot högre nivå som krävde vissa förkunskaper. Kursen bestod av 12 dagliga ”sessions” med 3 timmar föreläsning och 90 minuter seminarium. Under kursen förväntades alla delta aktivt, både på seminarier och under presentationer. Kursen var teoritung men kopplades kontinuerligt till både nutida och historiska problem vilket gjorde det intressant. På grund av upplägget och nivån var studierna tidskrävande och jag skulle därför säga att det är viktigt att man väljer en kurs man är intresserad av.

Utöver studierna var jag även med på många utav de sociala aktiviteter som LSE anordnade och det i samband med besök på barer och restaurangerna känner jag verkligen att jag fått mersmak för ”London-livet”. Allt detta i kombination gjorde min sommar i London till en av de bästa och mest minnesvärda somrar jag haft.”

Stipendiet utannonseras varje vårtermin och instruktioner för hur man ansöker anslås på sociala medier och på Uppsalaekonomernas hemsida. Stipendiet delas sedan ut på Uppsalekonomernas vårbal i maj.

Stipendiesumman beslutas av styrelsen varje år och uppgår 2019 till 30 000 kr.

Om du har några frågor kring sommarkursstipendiet kan du alltid maila vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Om sommarkursstipendiet i Uppsalaekonomernas reglemente:

Stipendiets syfte
Stipendiets syfte är att främja studieengagemang, skapa incitament för att studera och premiera medlemmar som uppnått goda studieresultat. Stipendiet ska finansiera sommarkurser vid prestigefyllda utländska universitet för medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna. Medlen kommer att helt eller delvis finansiera kostnader för resa tur och retur, boende samt kursavgift för den som tilldelas stipendiet.

Stipendiets storlek
Beloppet med vilket stipendiet ska delas ut är ett fast belopp som bestäms av styrelsen före den officiella utannonseringen av stipendiet. Beloppsstorleken baseras på utbildningsfondportföljensstorlek för att säkerställa en kontinuerlig utdelning i framtiden. Vid avgörandet av beloppet är de kostnader som tillkommer vid studier omfattande 7,5 – 15 högskolepoäng vid London School of Economics som fungerar som fingervisning.

Styrelsen kan besluta att dela upp stipendiet i två delbelopp där det första delbeloppet betalas ut innan resetillfället medan det andra delbeloppet betalas när det i förhand formulerade motkravet är uppfyllt.

Krav på sökande
Den sökande ska vid ansökningstillfället:

  • Vara ordinarie medlem i Föreningen Uppsalaekonomerna
  • Vara registrerad för studier omfattande minst 30 högskolepoäng, med syfte att ta en examen i ett ekonomirelaterat ämne vid Uppsala universitet
  • Ha minst 30 avklarade högskolepoäng i ekonomirelaterade ämnen från Uppsala universitet vid ansökningstillfället, samt totalt 45 avklarade högskolepoäng från Uppsala universitet vid avresetillfället.

Till ekonomirelaterade ämnen räknas företagsekonomi (inklusive handelsrätt), nationalekonomi, statistik, ekonomisk historia och kulturgeografi med inriktning relaterat till ekonomi.

Ansökningens innehåll
Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan till utländskt universitet inklusive valda kurser eller antagningsbesked
  • Motivationsbrev med förteckning över ideella studentengagemang.
  • Kostnadskalkyl innehållandes kostnader för resa, boende och kursavgift
  • Intyg för nuvarande studier
  • Betyg för avklarade studier

Beslut
Beslut angående beviljande av stipendium grundas i en helhetsbild av betyg, motivationsbrev, val av universitet, kostnadsförslag samt engagemang i studentorganisationer. Urval av person som tilldelas stipendium görs av Uppsalaekonomernas styrelse efter utlåtande från samrådsgruppen för ekonomprogrammet vid Uppsala universitet. Med ”val av universitet” åsyftas att den sökande valt ett prestigefyllt universitet som rankas högt på en eller flera erkända rankinglistor såsom exempelvis Financial Times Ranking. Om flera sökande valt olika prestigefyllda universitet rangordnar inte styrelsen universitetet mellan sig utan väljer då istället kandidater utifrån övriga urvalskriterier.

Stipendiet kan maximalt ges en gång per person och kan inte delas ut till person som vid ansökningstillfället eller beslutstillfället är en del av Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse. Styrelsen kan vid beslutstillfället välja en reservkandidat som erhåller stipendiet i det fall att den ordinarie ansökande väljer att inte utnyttja stipendiet för sommarkurs i utländskt universitet. Om både ordinarie och reservkandidat väljer att inte använda stipendiet betalas inte något stipendium ut.
 
Styrelsens motivering
Den sökande som beviljas stipendium kommer tillsammans med de tilldelade medlen få en motivering till varför stipendiet erhållits och denna motivering kommer tillsammans med den ansökandes namn att publiceras på Föreningen Uppsalaekonomernas marknadsföringskanaler.

Motkrav från den som beviljas stipendium
Den som beviljas stipendium från Föreningen Uppsalaekonomerna får inte använda de tilldelade medlen till annat än vad stipendiet är avsett till. Som motkrav för tilldelning av stipendiet ska stipendiaten efter fullgjord sommarkurs kunna visa upp ett betygsunderlag med godkänt resultat, motsvarande de kurser denne uppgav i ansökan. Stipendiaten åtar sig också att skriva en reseberättelse som beskriver hur det var att studera vid det utländska universitetet. Denna reseberättelse kommer att publiceras i Föreningen Uppsalaekonomernas tidning Reversen eller i andra av föreningens kanaler såsom föreningens hemsida. Delar av stipendieprocessen tillsammans med reseberättelsen kan också komma att användas i marknadsföringssyfte för att sprida kunskapen om stipendiet i kommande utdelningar.

Ett avtal mellan stipendiat och förening omfattande motkrav skall tecknas. Dessa motkrav skall vara en kopia av de motkrav stipulerade i föreningens reglemente. Om stipendiaten inte svarar mot de motkraven i avtalet kan denne bli återbetalningsskyldig. Beslut om återbetalning tas av föreningens styrelse. Om stipendiaten oavsett anledning inte undertecknar avtalet tillfaller stipendiet nästkommande reservstipendiat förutsatt att denne undertecknar avtalet.
 
Deadline för ansökan och eventuella kompletteringar
Ansökan och eventuellt kompletterande handlingar ska vara Uppsalaekonomernas styrelse tillhanda den 31 mars 2019.