Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva

Masterprogram

Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär och med olika inriktningar. Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala.

Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp.

Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och ledarskap. Här finns en tydlig koppling mellan teori och praktik då studenterna utvecklar nödvändiga praktiska kunskaper såsom projektledning och förhandlingsteknik på hög nivå. Programmet ämnar förbereda studenten för en karriär på ledningsnivå inom Sverige såväl som internationellt och inom privat såväl offentlig sektor. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen:

• Marknadsföring
• Internationellt företagande
• Organisation

Till programmen antas årligen ungefär 150 studenter och att genomföra programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Mer information om programmet kan du läsa här.

Masterprogram i redovisning och finansiering, 120 hp

Alla typer av organisation förväntas använda sina finansiella resurser effektivt. Detta masterprogram ger fördjupade kunskaper inom redovisning, revision, värdering och investeringar. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen:

• Redovisning
• Ekonomistyrning
• Finansiering

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Mer information om programmet kan du läsa här.

Masterprogram i Management Kommunikation and IT, 120 hp

Detta masterprogram kombinerar kunskaper i management, kommunikation och IT där IT studeras och används i ekonomiska och kommunikativa sammanhang. Fördjupning sker inom fyra ämnen:

• Företagsekonomi
• Informationssystem
• Människa-datorinteraktion
• Medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet leder till en filosofie master­examen (Master of Social Science, 120 credits) med, beroende på förkunskaper och val av fördjupning, informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits). Mer att läsa om programmet finns här.

Ansvarig institution för detta program är Institutionen för informatik och media

Magisterprogram i entreprenörskap, 60 hp

Magisterprogrammet i Entreprenörskap förser studenter med de nödvändiga verktygen, teorierna och metoderna för att identifiera nya företagsidéer och utveckla och förverkliga dem idéerna i ditt eget start-up företag eller inom redan existerande företag.

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde och mer att läsa om programmet finns på här.

Masterprogram i nationalekonomi, 120 hp

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en stabil grund i ekonomisk teori, statistik, ekonometri och färdigheter i analys av empiriska data och i att utvärda offentlig politik. Den Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är, i internationellt mått, väldigt starkt i offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonomi. Programmet förbereder studenter för en karriär i offentlig och privat sektor, samt för doktorandprogrammet.

Ungefär 25 studenter, inklusive internationella studenter, antas varje år. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudområde. Mer att läsa om programmet finns här.

Masterprogram i statistik, 120 hp

Masterprogrammet i Statistik ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom bl.a. ekonometri, psykometri och biostatistik. Det ger god färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden.

Mer att läsa om programmet finns här.

Masterprogram i samhällsvetenskap, 120 hp

Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Programmets huvudfokus är masteruppsatsen, som syftar till utveckling av förmågan till empirisk undersökning och vetenskapligt skrivande utifrån den individuella studentens eget kunskapsintresse och ämnesval.

Behörigheten till programmet är en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

De inriktningar som finns är följande:
• Digitala medier och samhälle
• Ekonomisk historia
• Kostvetenskap
• Kulturgeografi
• Psykologi
• Samhällsplanering
• Socialt arbete
• Sociologi

För mer information om programmet klicka här.