Kallelse till Extrastämma #3 VT2018

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma.

Tid: Fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00

Plats: Hörsal 1, Ekonomikum

Föredragningslista

Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma #2 2018-05-31
§10 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Förtroendeval
§11 Val av förtroendeposter

Avslutning
§12 Röstresultat
§13 Meddelanden
§14 Övriga frågor
§15 Föreningsstämmans avslutande

Kallelsen kommer att uppdateras med bilaga för förtroendeval.

Här hittar du hela kallelsen!

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas styrelse

Theo Örtengren               Christopher Lin
Julia Forssell                   William Axenborg Wallér
Louise Jönsson               Jessica Mattsson
Johan Lindskog              Josefine Thor
Nora Malmberg               Mathias Lien Oskarsson