Kallelse till Extrastämma #1

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA #1

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma #1.

Tid: ​Måndagen ​den ​3 ​december ​kl. ​16:00.

Plats: Ekonomikum.

Föredragningslista

Inledning

§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Höststämma 2018-11-12 – 2018-11-13

Förtroendeval
§10 Val av förtroendeposter Bilaga 1
§11 Val av förtroendeposter Bilaga 1

Avslutning
§12 Röstresultat
§13 Meddelanden
§14 Övriga frågor
§15 Föreningsstämmans avslutande

Här finner ni kallelsen i sin helhet!

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas ​styrelse,


Christopher Lin                     Jessica Mattsson
Johan Lindskog                     Josefine Thor
Julia Forssell                          Louise Jönsson
Mathias Lien Oscarsson       Nora Malmberg
Theo Örtengren                       William Axenborg Wallér

 

Val av förtroendeposter, Bilaga 1
Kandidater till förtroendeposter Extrastämma#1 HT2018

Samtliga kandidater kommer ges möjlighet att beskriva sig med en kort text som publiceras på hemsidan innan stämman. På stämman kommer kandidaterna framföra ett tal på max tre minuter . Efter talet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna under tre minuter. Därefter kommer omröstning ske. Kan du inte närvara på stämman men har frågor till någon av kandidaterna är du välkommen att skicka dina frågor senast 2/12 2018 till valberedningen@uppsalaekonomerna.com.

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till Extrastämman #1 den 3/12 2018.

Chefsredaktör för Reversen (1 post, 1 termin)

Viktor Mattsson

Emma Välme

Redaktör för Reversen (1 post, 2 terminer)

Diana Araf

Vice ordförande i Valberedningen (1 post, 2 terminer)

Karolina Billow

Gustav Sjöberg

Vice skattmästare (1 post, 2 terminer)

Maria Ivic

Maxim Svensson

Thor Sandberg

Vice ordförande i Finansutskottet (1 post, 2 terminer)

Felicia Andersson

Vilim Nedic

Alma Ahlrik

Vice ordförande i Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)

Louise Frisk

Emma Nytell