Innovationspott

Uppsalaekonomernas Innovationspott är en av styrelsen fastställd summa pengar som medlemmar i Uppsalaekonomerna kan ansöka om för att kunna finansiera projekt eller idéer som syftar till att förgylla andra studenters studietid. Syftet med potten är att främja innovation bland Uppsalaekonomernas medlemmar och ge en möjlighet för studenter som inte är engagerade i kåren att förverkliga sina idéer. Alla som är medlemmar i Uppsalaekonomerna kan ansöka om medel från innovationspotten.

Ansökan

Ansökan om medel från Uppsalaekonomernas innovationspott görs via mail till Uppsalaekonomernas ordförande (ordf@uppsalaekonomerna.com). För att kunna ansöka om medel från potten måste du vara medlem i Uppsalaekonomerna, student vid Uppsala universitet och du får inte i ansökan företräda någon annan organisation.

Ansökan bör innehålla följande:

 • För- och efternamn på samtliga projektmedlemmar
 • Beskrivning av projektet (cirka 600 ord)
 • Preliminär tidsplan
 • Uppvisande av kostnader (om möjligt)
 • Önskat belopp
 • Motivering till varför ekonomiska medel ska betalas ut
 • Övrig relevant information

Samtliga som skickat in en fullständig ansökan kommer även bjudas in till ett styrelsemöte för att presentera sitt projekt.

Kriterier

För att kunna få ekonomiska medel ur innovationspotten måste projektet uppfylla vissa krav:

 • Projektet ska vara i linje med Uppsalaekonomernas värdegrund.
 • Projektet ska rikta sig mot studenter vid Uppsala universitet
 • Projektet ska inte vara vinstdrivande
 • Projektet ska ha en tydlig början och ett slut

Beslut

Beslut om utbetalning från Uppsalaekonomernas innovationspott fattas av styrelsen och baseras på en helhetsbedömning av den skriftliga beskrivningen och motiveringen,  projektgruppens presentation, sökande samt sökandes förmåga att genomföra projektet. Detta för att säkerställa att ovan ställda kriterier följs.

Beslut om storleken på beloppet som betalas ut baseras på det önskade beloppet, de eventuella kostnader som kan uppvisas samt det återstående beloppet i innovationspotten.

Uppföljning

Efter beslut om utbetalning måste sökande skriva under ett avtal där bland annat summa och syfte för utdelning specificeras.

Senast två veckor efter projektets slut ska Uppsalaekonomernas styrelse ta del av en skriftlig utvärdering av projektet (cirka 300 ord) och projektgruppen ska även delta på ett styrelsemöte för att presentera utfallet av projektet.