Universitetshuset

Lediga uppdrag

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter till lokala och centrala organ och arbetsgrupper vid universitetet. Dessa organ och grupper har en otroligt stor variation när det kommer till syfte och mötesfrekvens – det kan handla om att sitta med i en temporär referensgrupp för framtagandet av ett system för digitala tentor eller att representera studenterna i en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd.

Oavsett uppdrag är att delta i någon av dessa organ ofta mycket lärorikt och givande, både för studentrepresentanten själv, och för gruppen som helhet och i förlängningen hela universitetet.

Nedan är en lista på centrala och lokala studentrepresentantuppdrag där du kan hitta beskrivning av vad uppdraget innebär, mötesfrekvens och hur lång tid uppdraget sträcker sig över.

Premiering vid utbytesansökan

För samtliga centrala studentrepresentantuppdrag (fakultetsnivå och över) kan du få premiering när du ansöker om utbyte via Internationella kansliet. Du hittar en lista på vilka samtliga dessa uppdrag är här.

Bedömargrupp för Rektors Pedagogiska utvecklingsmedel

Varje år delar rektor ut en miljon kronor till pedagogiska utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet. En bedömargrupp läser, diskuterar och föreslår för rektor vilka projekt som bör få medel. Denna grupp består av pedagogiska utvecklare, lärarrepresentanter samt studentrepresentanter.

Varje bedömare läser 3-6 ansökningar (beror på totala antalet ansökningar) och diskuterar bedömningen i en liten grupp av 3-4 personer vid ett lunchmöte där en blir bjuden på lunchen. Vid ett bedömargruppsmöte under en eftermiddag i maj diskuteras alla ansökningar (c:a 20 -25 stycken, enligt tidigare erfarenhet) och förslaget till rektor sammanställs. Varje deltagare i bedömargruppen skriver ner en kort motivation av bedömningen till 2-3 ansökningar som handläggaren tar hand om.

Student som ej är arvoderad på annat sätt ersätts med 8 timmars lön för arbetet.

Mötesfrekvens
Totalt cirka 8 timmar.

Längd på uppdraget
Fram till slutet av vårterminen 2018

Utvärderingsgrupp för E-tentor

Arbetsgruppen för E-tentor som arbetat under flera terminer på universitetet har nu kommit till en fas där de ska provtesta och utvärdera de E-tentor som tagits fram som förslag. Till detta behöver de två personer som under april månad 2018 kan agera bedömare.

Mötesfrekvens
Inga. 20 timmar på egen hand.

Längd på uppdraget
Under april 2018

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Kommittén för Lika villkor – Nationalekonomiska institutionen

Kommittén för lika villkor vid Nationalekonomiska institutionen arbetar med åtgärder som främjar lika behandling av studenter och personal. Kommittén består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. En av deltagarna är även jämställdhetsombud.

Mötesfrekvens
En till två möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Arbetsmiljögruppen – Nationalekonomiska institutionen

Arbetsmiljögruppen vid Nationalekonomiska institutionen arbetar med åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för studenter och personal på institutionen genom att utarbeta en arbetsmiljöplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Gruppen består av består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter.

Mötesfrekvens
En till två möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett rådgivande organ till universitets ledningsråd i samverkan- och näringslivsfrågor. Universitetet är aktivt i många olika typer av samverkan med näringslivet och får ofta förfrågningar om nya samarbeten. Som studentrepresentant deltar du i rådet för att ge studenternas perspektiv på nuvarande och nya potentiella samarbeten.

Mötesfrekvens
Tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Styrgrupp samt Beredande samverkansgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor

Arbetet med universitetets IT övergripande IT hanteras dels i denna styrgrupp och denna beredande samverkansgrupp. I respektive grupp ingår personal från olika delar av universitetet samt en studentrepresentant.

Mötesfrekvens
Styrgrupp: Tre till fyra möten per termin
Beredande samverkansgrupp: Tre till fyra möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen, terminen ut och eventuellt längre

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Stipendienämnden

Förknippat med Uppsala universitet finns det ett stort antal olika stiftelser där ändamålet är att den disponibla avkastningen från dessa stiftelser ska användas till stipendier eller forskningsbidrag till studenter, doktorander och forskare. Beslut om dessa stipendier fattas av rektor men bereds av en nämnd där det bland annat ingår studentrepresentanter. Nämndens uppgift är att granska ansökningar om stipendier och upprätta förslag på vilka som bör tilldelas medel.

Mötesfrekvens
Ett möte per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

 

Ansökan

Om du är intresserad av något av dessa uppdrag kan du fylla i formuläret nedan för att skicka in en ansökan.

  • Varför söker du detta uppdrag?
  • Har du någon tidigare erfarenhet relevant för detta uppdrag?