Universitetshuset

Lediga uppdrag

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter till lokala och centrala organ och arbetsgrupper vid universitetet. Dessa organ och grupper har en otroligt stor variation när det kommer till syfte och mötesfrekvens – det kan handla om att sitta med i en temporär referensgrupp för framtagandet av ett system för digitala tentor eller att representera studenterna i en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd.

Oavsett uppdrag är att delta i någon av dessa organ ofta mycket lärorikt och givande, både för studentrepresentanten själv, och för gruppen som helhet och i förlängningen hela universitetet.

Nedan är en lista på centrala och lokala studentrepresentantuppdrag där du kan hitta beskrivning av vad uppdraget innebär, mötesfrekvens och hur lång tid uppdraget sträcker sig över.

Kommittén för Lika villkor – Nationalekonomiska institutionen

Kommittén för lika villkor vid Nationalekonomiska institutionen arbetar med åtgärder som främjar lika behandling av studenter och personal. Kommittén består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. En av deltagarna är även jämställdhetsombud.

Mötesfrekvens
En till två möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Arbetsmiljögruppen – Nationalekonomiska institutionen

Arbetsmiljögruppen vid Nationalekonomiska institutionen arbetar med åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för studenter och personal på institutionen genom att utarbeta en arbetsmiljöplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Gruppen består av består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter.

Mötesfrekvens
En till två möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett rådgivande organ till universitets ledningsråd i samverkan- och näringslivsfrågor. Universitetet är aktivt i många olika typer av samverkan med näringslivet och får ofta förfrågningar om nya samarbeten. Som studentrepresentant deltar du i rådet för att ge studenternas perspektiv på nuvarande och nya potentiella samarbeten.

Mötesfrekvens
Tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Arbetsgrupp för organisering och styrning av IT-området

Arbetet med universitetets IT styrs bland annat i denna arbetsgrupp där det ingår personal från olika delar av universitetet samt en studentrepresentant.

Mötesfrekvens
Tre till fyra möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen, terminen ut och eventuellt längre

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Stipendienämnden

Förknippat med Uppsala universitet finns det ett stort antal olika stiftelser där ändamålet är att den disponibla avkastningen från dessa stiftelser ska användas till stipendier eller forskningsbidrag till studenter, doktorander och forskare. Beslut om dessa stipendier fattas av rektor men bereds av en nämnd där det bland annat ingår studentrepresentanter. Nämndens uppgift är att granska ansökningar om stipendier och upprätta förslag på vilka som bör tilldelas medel.

Mötesfrekvens
Ett möte per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av terminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Beredningsgruppen för pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris på 20 000 kr vardera utdelas årligen i november. Som studentrepresentant i beredningsgruppen skulle du sitta med och hjälpa till att besluta kring vilka som bör få dessa priser.

Mötesfrekvens
Två till tre möten per termin

Längd på uppdraget
Två år från 1:a januari 2018

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

 

Ansökan

Om du är intresserad av något av dessa uppdrag kan du fylla i formuläret nedan för att skicka in en ansökan.

  • Varför söker du detta uppdrag?
  • Har du någon tidigare erfarenhet relevant för detta uppdrag?