Ekonomikum

Masterprogrammen

Här listas de masterprogram som ges vid Uppsala universitet med studieort i Uppsala.

Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp.

Detta mastersprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och ledarskap. Här finns en tydlig koppling mellan teori och praktik då studenterna utvecklar nödvändiga praktiska kunskaper såsom projektledning och förhandlingsteknik på hög nivå. Programmet ämnar förbereda studenten för en karriär på ledningsnivå inom Sverige såväl som internationellt och inom privat såväl offentlig sektor. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen:

• Marketing
• International Business
• Organisation

Till programmen antas årligen ungefär 150 studenter. Mer information om programmen kan du läsa om på FEK:ens hemsida

Masterprogram i redovisning och finansiering, 120 hp.

Alla typer av organisation förväntas använda sina finansiella resurser effektivt. Detta masterprogram ger fördjupade kunskaper inom redovisning, revision, värdering och investeringar. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen:

• Financial accounting
• Management Control
• Financial Management

Mer att läsa om programmet finns på FEK:ens hemsida.

Masterprogram i Management Kommunikation and IT, 120 hp

Masterprogrammet kombinerar kunskaper i management, kommunikation och IT. IT studeras och används i ekonomiska och kommunikativa sammanhang. Fördjupning sker inom 4 ämnen:

• Företagsekonomi
• Informationssystem
• Människa-datorinteraktion
• Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer att läsa om programmet finns på FEK:ens hemsida.

Masterprogram i social analys av ekonomi och organisation, 60 hp

Magisterprogrammet i social analys av ekonomi är ett samarbete mellan institutionerna för Företagsekonomi, Ekonomisk-Historia, Kulturgeografi och Sociologi och är utformat för studenter som vill använda ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att bättre förstå olika ekonomiska fenomen. Fördjupning sker inom något av de fyra ämnena.

Mer att läsa om programmet finns på FEK:ens hemsida.

Masterprogram i entreprenörskap, 60 hp

Magisterprogrammet i Entreprenörskap förser studenter med de nödvändiga verktygen, teorierna och metoderna för att identifiera nya företagsidéer och utveckla och förverkliga dem idéerna i ditt eget start-up företag eller inom redan existerande företag.

Mer att läsa om programmet finns på FEK:ens hemsida.

Masterprogram i nationalekonomi, 120 hp

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en stabil grund i ekonomisk teori, statistik, ekonometri och färdigheter i analys av empiriska data och i att utvärda offentlig politik. Den Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är, i internationellt mått, väldigt starkt i offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonomi.

Programmet förbereder studenter för en karriär i offentlig samt privat sektor, samt för doktorandprogrammet.

Ungefär 25 studenter, inklusive internationella studenter, antas varje år.

Mer att läsa om programmet finns på NEK:ens hemsida.

Masterprogram i statistik, 120 hp

Masterprogrammet i Statistik ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom bl.a. ekonometri, psykometri och biostatistik. Det ger god färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpnigsområden.

Mer att läsa om programmet finns på STAT:ens hemsida.