Kallelse till Extrastämma #2 VT2018

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma.

Tid: Tisdag 31 maj 2018 kl. 16.00

Plats: Hörsal 1, Ekonomikum

Föredragningslista

Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma #1 2018-05-15
§10 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Förtroendeval
§11 Val av förtroendeposter

Avslutning
§12 Röstresultat
§13 Meddelanden
§14 Övriga frågor
§15 Föreningsstämmans avslutande

Kallelsen kommer att uppdateras med bilaga för förtroendeval.

Du hittar kallelsen i sin helhet här.

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas styrelse

Hanna Jansson                Simon Billinger
Miriam Tate                      William Axenborg Wallér
Louise Jönsson                Anna Vögeli
Johan Lindskog               Alexander Hervieu
Aras Amin                         Mathias Lien Oskarsson