Kallelse till Extrastämma #2 VT2018

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma.

Tid: Torsdag 31 maj 2018 kl. 16.00

Plats: Hörsal 1, Ekonomikum

Föredragningslista

Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma #1 2018-05-15
§10 Uppsalaekonomernas ordförande informerar

Förtroendeval
§11 Val av förtroendeposter

Avslutning
§12 Röstresultat
§13 Meddelanden
§14 Övriga frågor
§15 Föreningsstämmans avslutande

Kallelsen kommer att uppdateras med bilaga för förtroendeval.

Här hittar du hela kallelsen!

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas styrelse

Hanna Jansson                Simon Billinger
Miriam Tate                      William Axenborg Wallér
Louise Jönsson                Anna Vögeli
Johan Lindskog               Alexander Hervieu
Aras Amin                         Mathias Lien Oskarsson

 

Val av förtroendeposter, Bilaga 1

Kandidater till förtroendeposter Extrastämma#2 2018

Samtliga kandidater kommer ges möjlighet att beskriva sig med en kort text som
publiceras på hemsidan innan stämman. På stämman kommer kandidaterna framföra ett tal på max tre minuter . Efter talet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna under tre minuter. Därefter kommer omröstning ske. Kan du inte närvara på stämman men har frågor till någon av kandidaterna är du välkommen att skicka dina frågor senast 30/5 2018 till valberedningen@uppsalaekonomerna.com

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till Extrastämman #2  den 31/5 2018

Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)
Hanna Pettersson

Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)
Vakant