Kallelse till Extrastämma #2

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till Extrastämma #2.

Tid: Tisdag den 19 december
Plats: Uppdatering kommer inom kort.

Föredragningslista

Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Godkännande av föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma #1 2017-12-06
§10 Ordförande informerar

Förtroendeval
§11 Val av förtroendeposter Bilaga 1

Avslutningsvis
§12 Meddelanden
§13 Övriga frågor
§14 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!
Uppsalaekonomernas styrelse

Hanna Jansson        Aras Amin 
Miriam Tate              Simon Billinger 
Jan Gunell                Carl Fredrik Kjellberg
Harald Larsson        Josefine Karlsson
Matilda Lindeborg  Anna Vögeli

Du finner kallelsen i sin helhet här!

 

 

Val av förtroendeposter Bilaga 1

Kandidater till förtroendeposter Extrastämma #2 HT17

Kandidater som har nominerats av valberedningen presenteras i samband med en uppdaterad kallelse.

 

Vice ordförande i utbildningsutskottet (1 post)