Kallelse till Extrastämma #2

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till Extrastämma #2.

Tid: Tisdag den 19 december
Plats: Hörsal 2, Ekonomikum

Föredragningslista

Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Godkännande av föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma #1 2017-12-06
§10 Ordförande informerar

Förtroendeval
§11 Val av förtroendeposter Bilaga 1

Avslutningsvis
§12 Meddelanden
§13 Övriga frågor
§14 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!
Uppsalaekonomernas styrelse

Hanna Jansson        Aras Amin 
Miriam Tate              Simon Billinger 
Jan Gunell                Carl Fredrik Kjellberg
Harald Larsson        Josefine Karlsson
Matilda Lindeborg  Anna Vögeli

Du finner kallelsen i sin helhet här!

 

 

Val av förtroendeposter Bilaga 1

Kandidater till förtroendeposter Extrastämma#2  2017


Samtliga kandidater kommer ges möjlighet att beskriva sig med en kort text som
publiceras på hemsidan innan stämman. På stämman kommer kandidaterna framföra ett tal på max tre minuter . Efter talet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna under tre minuter. Därefter kommer omröstning ske. Kan du inte närvara på stämman men har frågor till någon av kandidaterna är du välkommen att skicka dina frågor senast 19/12 2017 till valberedningen@uppsalaekonomerna.com


Följande kandidater har nominerats av valberedningen till extrastämman #2  den 19/12 2017

 

Vice ordförande i utbildningsutskottet (1 post)

Frida Wallentheim